Skip to content
Home » คลิปตัวอย่างวิชาการเงิน MBA: Overview of Financial Management finance จุฬา

คลิปตัวอย่างวิชาการเงิน MBA: Overview of Financial Management finance จุฬา

[


คลิปนี้เป็นตัวอย่างการเรียน Financial Strategy ซึ่งเป็นวิชาหลักของหลักสูตร MBA (Young Executive) ที่คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์ธุรกิจ เรียนรู้สไตล์การทำงานร่วมกัน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรของเราหรือไม่? สามารถติดตามช่องด้านล่าง เว็บไซต์: Facebook: #mbachula #cbsmba #bansichula #financialstrategy

Images related to the topic finance จุฬา

คลิปตัวอย่างวิชาการเงิน MBA: Overview of Financial Management

คลิปตัวอย่างวิชาการเงิน MBA: Overview of Financial Management

Search related to the topic คลิปตัวอย่างวิชาการเงิน MBA: Overview of Financial Management

#คลปตวอยางวชาการเงน #MBA #Overview #Financial #Management
คลิปตัวอย่างวิชาการเงิน MBA: Overview of Financial Management
finance จุฬา
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

1 thought on “คลิปตัวอย่างวิชาการเงิน MBA: Overview of Financial Management finance จุฬา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *