Skip to content
Home » สรป

สรป

Introduction to Corporate Finance – FREE Course corporate finance สรุป

[ Introduction to Corporate Finance – หลักสูตรฟรี | Corporate Finance Institute ลงทะเบียนในหลักสูตรฟรีของเราเพื่อรับใบรับรองของคุณ: Intro to Corporate Finance Course ของเราจะสอนคุณว่าใครเป็นผู้เล่นหลักในตลาดทุน กระบวนการเพิ่มทุนมีลักษณะอย่างไร เทคนิคการประเมินมูลค่าธุรกิจหลัก ประเภทของการประเมินมูลค่าทวีคูณ . วิธีจัดโครงสร้างข้อตกลง M&A การจัดหาเงินทุน… Read More »Introduction to Corporate Finance – FREE Course corporate finance สรุป

สรุป Marketing 5.0 – เรื่องการตลาดใหม่ที่เราต้องรู้ digital marketing หนังสือ

เมื่อ Philip Kotler ออกหนังสือเล่มใหม่ของเขา – Marketing 5.0: Technology for Humanity เรื่องราวของมันคืออะไร? จะเกี่ยวข้องกับการตลาดอย่างไร? มาคุยกันเถอะ. . Images related to the topic digital marketing หนังสือ Search related to… Read More »สรุป Marketing 5.0 – เรื่องการตลาดใหม่ที่เราต้องรู้ digital marketing หนังสือ

Marketing 5.0 คืออะไร สรุปทุกประเด็นเข้าใจง่ายตั้งแต่ Marketing1.0 – 5.0 l The Digital Story (Ep.2) digital marketing สรุป

การตลาด 5.0 คืออะไร? สรุปทุกประเด็น เข้าใจง่าย จาก Marketing1.0 – 5.0 . ทำความเข้าใจ Marketing 1.0-5.0 เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของการตลาดในแต่ละยุคสมัย เมื่อพูดถึง Marketing 5.0 ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงมาใช้ ใช้ในด้านการตลาดเพื่อสื่อสาร ส่งมอบ และเพิ่มมูลค่าที่ดีให้กับผู้ชมที่เป็น Customer Journey กุญแจสำคัญประการหนึ่งของ Marketing… Read More »Marketing 5.0 คืออะไร สรุปทุกประเด็นเข้าใจง่ายตั้งแต่ Marketing1.0 – 5.0 l The Digital Story (Ep.2) digital marketing สรุป

MSF: Overview of Corporate Finance [voice only] corporate finance สรุป

[ โปรดดูสไลด์บรรยาย: การบันทึกเสียงนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Practice Corporate Financial Modeling ของหลักสูตร MS Finance ของ Chulalongkorn Business School ในเซสชั่นนี้ เราจะพูดถึงภาพรวมระดับสูงของการตัดสินใจทางการเงินที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญ หลักสูตรนี้รวมการบรรยายเชิงแนวคิดและประสบการณ์จริงผ่านเวิร์กช็อป การอภิปรายกรณีศึกษา และแบบฝึกหัดการจำลอง Images related to the topic… Read More »MSF: Overview of Corporate Finance [voice only] corporate finance สรุป

สรุป FIN2101 การเงินธุรกิจ ครั้งที่ 1 (จบบทที่ 1) finance เบื้องต้น

[ สรุปบทเรียนที่ 1 (เรียนวันที่ 5 กรกฎาคม 2018) Business Finance FIN2101 Class Summary (ชั้น 1) Business Finance FIN2101, RU fb.me/ReanKaRaoNa . Images related to the topic… Read More »สรุป FIN2101 การเงินธุรกิจ ครั้งที่ 1 (จบบทที่ 1) finance เบื้องต้น