Skip to content
Home » เบองตน

เบองตน

การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น [Basic financial analysis for startup] โดย ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์ finance เบื้องต้น

[ บทนำสู่การวิเคราะห์ทางการเงินและรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดตั้งธุรกิจ LAIE 301 บทนำสู่การวิเคราะห์ทางการเงิน [Basic financial analysis for startup] ผศ. ศ.ดร.ปวีณา คงจันทร์ อาจารย์บัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Images related to the topic finance เบื้องต้น Search… Read More »การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น [Basic financial analysis for startup] โดย ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์ finance เบื้องต้น

สรุป FIN2101 การเงินธุรกิจ ครั้งที่ 1 (จบบทที่ 1) finance เบื้องต้น

[ สรุปบทเรียนที่ 1 (เรียนวันที่ 5 กรกฎาคม 2018) Business Finance FIN2101 Class Summary (ชั้น 1) Business Finance FIN2101, RU fb.me/ReanKaRaoNa . Images related to the topic… Read More »สรุป FIN2101 การเงินธุรกิจ ครั้งที่ 1 (จบบทที่ 1) finance เบื้องต้น