Skip to content
Home » MSF

MSF

MSF: Overview of Corporate Finance [voice only] corporate finance สรุป

[ โปรดดูสไลด์บรรยาย: การบันทึกเสียงนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Practice Corporate Financial Modeling ของหลักสูตร MS Finance ของ Chulalongkorn Business School ในเซสชั่นนี้ เราจะพูดถึงภาพรวมระดับสูงของการตัดสินใจทางการเงินที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญ หลักสูตรนี้รวมการบรรยายเชิงแนวคิดและประสบการณ์จริงผ่านเวิร์กช็อป การอภิปรายกรณีศึกษา และแบบฝึกหัดการจำลอง Images related to the topic… Read More »MSF: Overview of Corporate Finance [voice only] corporate finance สรุป